Jaarstukken 2018

Leeswijzer

De jaarstukken 2018 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op de door de raad vastgestelde programma’s. Er wordt antwoord gegeven op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken, wat gaan we er voor doen en wat mag het kosten.

De mate waarin we de speerpunten van beleid, zoals opgenomen in de programmabegroting 2018, hebben gerealiseerd, brengen we tot uitdrukking met de volgende kleuren:


Status van de speerpunten van beleid per 31 december 2018

GROEN

Speerpunt is gerealiseerd in 2018

ORANJE

Vertraging in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt afgerond in 2019

ROOD

Knelpunten in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt niet gerealiseerd


Bij de programmaverantwoordingen wordt per speerpunt een toelichting gegeven op de status per 31 december 2018. Het jaarverslag bevat ook de paragrafen, die vanuit een dwarsdoorsnede een aantal specifieke thema’s uitwerken.


De jaarrekening vormt het financiële gedeelte van de jaarstukken 2018. In de jaarrekening is een overzicht van de baten en lasten over 2018 opgenomen. Het bevat een toelichting op het overzicht van baten en lasten evenals de balans met de toelichting.


ga terug