Jaarstukken 2018

Overzicht jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit:

  • de waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling;
  • het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting;
  • de balans en de toelichting;
  • de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen;
  • een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld;
  • een overzicht van de incidentele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
  • een opgave volgens de Wet normering topinkomens.