Jaarstukken 2018

Kerngegevens

31-12-2017

31-12-2018

Sociale structuur

Aantal inwoners:

74.950

75.414

waarvan 0-4 jaar

4.024

3.967

waarvan 5-19 jaar

11.986

12.113

waarvan 20-64 jaar

41.868

42.078

waarvan 65 jaar en ouder

17.072

17.256

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

1.805

1.709

waarvan personen jonger dan 21 jaar

32

19

waarvan personen tussen 21 en 65 jaar

1.747

1.665

waarvan personen van 65 jaar en ouder*

0

0

waarvan personen in inrichting

26

25

Aantal Ioaw/Ioaz-uitkeringsgerechtigden

129

122

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in hectare)

3.562

3.562

waarvan binnenwater

288

288

waarvan historische stads- of dorpskern

3

3

Aantal woningen en wooneenheden

36.608

36.814

Capaciteit bijzondere woongebouwen

197

197

Oppervlakte van de wegen binnen de bebouwde kom in m2

2.816.926

2.816.926

Oppervlakte van de wegen buiten de bebouwde kom in m2

173.148

173.148

Lengte van de waterwegen binnen de bebouwde kom in kilometer

95

95

Lengte van de waterwegen buiten de bebouwde kom in kilometer

15

15

Oppervlakte openbaar groen in hectare

255

255

ga terug