Jaarstukken 2018

Erratum jaarrekening 2018

Aanleiding
Op 23 mei 2019 is het boekwerk “Jaarstukken 2018”, inclusief raadsvoorstel en concept-raadsbesluit verzonden aan de raad. In het betreffende raadsvoorstel is aangegeven, dat ten tijde van het aanleveren van de jaarstukken, de accountant de controle van de jaarstukken nog niet volledig had afgerond. Hierdoor konden de jaarstukken 2018 nog gewijzigd worden middels een erratum.

Afronding accountantscontrole, onderdeel Jeugdzorg
Bij de controle van het sociaal domein, onderdeel jeugd, is de accountant afhankelijk van de informatie van derden. Inmiddels is alle informatie over 2018 ontvangen en kan worden geconcludeerd dat bij één zorgaanbieder de uitgaven van de jeugdzorg in 2018 afgerond € 381.000 hoger zijn, dan in de concept jaarrekening 2018 is voorzien.

Oorzaak aanpassing uitgaven jeugdzorg over 2018
De definitieve productielijsten en jaarverantwoordingen, die in mei 2019 van de zorgleveranciers zijn ontvangen voor het uitvoeren van de controle door de externe accountant, wijken af van de voorlopige jaarcijfers die eerder door de jeugdzorgleveranciers in februari 2019 waren aangeleverd. De hogere uitgaven worden veroorzaakt door extra zware trajecten jeugdzorg bij een aantal cliënten.

Gevolgen voor de Jaarstukken 2018
Door deze wijziging worden de totale lasten op het Programma 6 Sociaal Domein over 2018 hoger; zij stijgen van € 86,9 miljoen naar € 87,3 miljoen. Hierdoor verandert het nadelige resultaat op dit programma van € 54,3 miljoen naar € 54,7 miljoen.

Het totale jaarrekeningresultaat over 2018 bedraagt door deze wijziging € 1.314.000 + € 381.000 = € 1.695.000 nadelig.

Tenslotte verandert ook het eigen vermogen van de gemeente. Zie onderstaand overzicht.

Eigen vermogen

2018

Algemene reserves   

58.636

Bestemmingsreserves

42.654

Voorlopige rekeningresultaat 2018 (boekwerk)

- 1.314

Aanpassing rekeningresultaat 2018 (erratum)

- 381

Totaal eigen vermogen

99.595

(bedragen x 1.000)


Heeft deze aanpassing verder nog gevolgen?
Deze kosten zullen worden meegenomen bij de aanvraag voor compensatie vanuit het landelijk budget compensatie woonplaatsbeginsel voogdij en18+. Deze compensatie wordt in de decembercirculaire 2019 toegekend en vergoed in uitkeringsjaar 2020.

Samenvatting
Het nadelige saldo van de afrekening jeugdzorg over 2018 bedraagt afgerond € 381.000. Dit bedrag wordt alsnog meegenomen in het jaarrekeningresultaat over 2018 en zal conform huidige beleidslijn worden onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar. Na deze onttrekking bedraagt de reserve € 46,1 miljoen, hetgeen voldoende is om financiële tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.

ga terug