Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

Bestuur en Ondersteuning

8.326

-303

8.024

8.365

-342

Veiligheid

7.873

-66

7.807

7.463

344

Verkeer en Vervoer

7.844

-101

7.743

7.463

280

Economie

3.127

3.260

6.387

2.827

3.560

Onderwijs

7.165

114

7.279

7.393

-114

Sport, cultuur en recreatie

14.349

422

14.771

14.599

172

Sociaal domein

81.278

5.394

86.673

86.928

-255

Volksgezondheid en milieu

16.905

2.346

19.251

19.167

84

VHROSV

13.387

792

14.179

11.521

2.659

Baten

Bestuur en Ondersteuning

3.429

116

3.545

3.860

315

Veiligheid

48

-30

18

25

6

Verkeer en Vervoer

842

707

1.549

1.621

72

Economie

1.826

2.978

4.804

1.460

-3.345

Onderwijs

987

33

1.020

1.124

104

Sport, cultuur en recreatie

1.889

489

2.378

2.393

14

Sociaal domein

31.955

678

32.633

32.590

-43

Volksgezondheid en milieu

17.402

1.906

19.308

19.322

15

VHROSV

8.889

618

9.508

10.712

1.204

Saldo van lasten en baten

-92.989

-4.363

-97.352

-92.618

4.734

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

116.632

223

116.855

117.442

587

Overhead

-28.312

-1.825

-30.137

-29.806

331

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Totaal voor resultaatbestemming

-4.668

-5.966

-10.634

-4.982

5.652

Onttrekking aan reserves

10.140

3.084

13.224

7.609

-5.615

Storting in reserves

5.005

2.499

7.503

3.941

3.562

Saldo van mutaties reserves

5.135

585

5.721

3.668

2.052

Bedragen x € 1.000

ga terug