Jaarstukken 2018

Overige jaarrekening gegevens

Incidentele baten en lasten

Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Voor een gespecificeerd overzicht per programma en een toelichting daar op wordt verwezen naar de bijlagen.

Het totaal van de incidentele baten en lasten is per programma opgenomen in onderstaande tabel.

Incidentele lasten

Begroting 2018

Realisatie 2018

T0 Bestuur en Ondersteuning

1.019

1.028

T1 Veiligheid

29

14

T2 Programma Verkeer en Vervoer

569

411

T3 Economie

565

457

T4 Onderwijs

227

95

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

702

483

T6 Programma Sociaal Domein

1.573

1.400

T7 Volksgezondheid en Milieu

824

763

T8 VHROSV

4.535

3.123

Incidentele baten

Begroting 2018

Realisatie 2018

T0 Bestuur en Ondersteuning

148

391

T2 Programma Verkeer en Vervoer

135

70

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

400

393

T6 Programma Sociaal Domein

200

100

T7 Volksgezondheid en Milieu

1.190

1.165

T8 VHROSV

3.926

5.913

Incidentele verrekeningen met reserves

Begroting 2018

Realisatie 2018

Stortingen in reserves

7.453

3.891

Totaal onttrekkingen aan reserves

12.236

6.555

Samenvatting incidentele baten en lasten

Begroting 2018

Realisatie 2018

Totaal incidentele lasten

-10.043

-7.774

Totaal incidentele baten

5.999

8.032

Saldo incidentele onttrekkingen aan reserves

4.783

2.664

Structureel resultaat

Begroting 2018

Realisatie 2018

Jaarrekeningresultaat

-4.913

-1.314

Waarvan incidentele baten

739

2.922

bedragen x € 1.000

Per saldo bedragen de incidentele baten € 2.922.000. Dat betekent dat zonder incidentele baten het jaarresultaat met dit bedrag nadeliger zou zijn geweest. Belangrijke post hierin is de onttrekking aan reserves.

ga terug