Jaarstukken 2018

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Omschrijving

Voor de dekking van de kosten van de programma's beschikt de gemeente over een aantal algemene inkomstenbronnen. Deze inkomsten horen niet tot een programma, maar worden hier weergegeven in een Overzicht algemene dekkingsmiddelen. De opbrengsten van de lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is (bijvoorbeeld de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de leges) zijn verantwoord onder de desbetreffende programma's.

Lasten & baten

Lasten

€ 1.153

0,6 %

Baten

€ 118.594

61,7 %

ga terug