Jaarstukken 2018

Lokale Heffingen

Algemeen

De uitgangspunten van het beleid voor de heffing van gemeentelijke belastingen en tarieven zijn de Kadernota 2018 – 2020, de prijsinflatiecorrectie van 1% en maximaal 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, begraafrechten en leges, conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

ga terug