Jaarstukken 2018

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) verplicht met ingang van 2013 tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde “topfunctionarissen”. “Topfunctionarissen” zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 bij een voltijds dienstverband. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. Bij een dienstverband korter dan een jaar wordt deze norm omgerekend naar de periode waarin de functionaris in dienst is geweest.

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

B.J.D. Huykman

M.R. Gorsse

G.A. van Egmond

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-1 t/m 31-08-2018

20-8 t/m 31-12-2018

1-1 t/m 31-12-2018

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1 fte

1 fte

1 fte

Dienstbetrekking?

Ja

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 87.169

€ 47.428

            € 109.976

Beloningen betaalbaar op termijn

            € 12.143

        €   6.485

            €   16.796

Subtotaal

            € 99.312

        €  53.913

            € 126.772

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

          € 125.827

€ 69.386

€ 189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging

€ 99.312

        € 53.913

         € 126.772

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

bedragen x € 1

 B.J.D. Huykman

N.V.T.

G.A. van Egmond

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1-1 t/m 31-12-2017

            n.v.t.

1-1 t/m 31-12-2017

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1 fte

            n.v.t.

1 fte

Dienstbetrekking?

ja

            n.v.t

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 127.274

n.v.t.

           € 102.744

Beloningen betaalbaar op termijn

           €  17.181             

            n.v.t.

           €   15.636

Subtotaal

           €144.455

            n.v.t.

          €  118.380

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

          € 181.000

            n.v.t.

         € 181.000

ga terug