Jaarstukken 2018

Balans met toelichting

Balans (Activa)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

137.856

131.294

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

54.445

49.263

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

12.836

9.623

Totaal materiële vaste activa

205.137

190.181

Financiële vaste activa

a. Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

5.691

5.691

b. Overige langlopende leningen u/g

32

37

c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

1.532

1.753

Totaal financiële vaste activa

7.256

7.482

Voorraden:

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

37.631

31.296

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

a. Vorderingen op openbare lichamen

18.825

15.763

b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist

2.000

0

c. Rekening-courantverhoudingen

2.715

2.511

d. Overige vorderingen

8.227

6.292

Liquide middelen

1.759

3

Overlopende activa

12.057

15.044

bedragen x € 1.000

ga terug