Jaarstukken 2018

Doelenboom

Doelenboom

De doelenboom geeft weer welke hoofddoelstellingen de gemeente nastreeft, welke subdoelen zij daar binnen onderscheidt, met welke speerpunten zij die doelen wil bereiken en welke activiteiten zij daarvoor uitvoert.
In onderstaand overzicht zijn de Hoofddoelstellingen (HD, blauw gearceerd) weergegeven, de Subdoelen (SD, groen gearceerd), de speerpunten (Sp, geel gearceerd) en de activiteiten (wit) gearceerd). In de programmaverantwoording is de voortgang aangegeven.

HD1

1. Het bestuur en de gemeentelijke organisatie zijn er voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen

SD 1.1

Inwoners en ondernemers zijn zeer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening

Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

De gemeente wil aansluiten bij trends en ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening, het sociaal domein en de omgevingswet. Dit stelt hogere eisen aan de gemeentelijke informatie voorziening en automatisering.

De gemeente verbetert de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties door beter gebruik te maken van digitale mogelijkheden

De gemeente zet haar grond- en vastgoedposities in om duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling te stimuleren. Elk jaar stelt zij een actueel overzicht op van te verkopen panden.

SD 1.2

Gemeente en inwoners participeren samen in beleidsontwikkeling en -uitvoering

SD 1.3

Raad en inwoners worden goed geïnformeerd over planning en uitvoering van beleid

De gemeente verbetert de beleidsadministratie en digitale begroting. Dit maakt het makkelijker om keuzes te maken, tijdig bij te sturen en transparant te verantwoorden. De begroting is begrijpelijk voor iedereen.

SD 1.4

Een effectief en efficiënt werkende organisatie

SD 1.5

Algemene lastenverlaging voor inwoners en bedrijven met behoud van voorzieningen

SD 1.6

De lastendruk per belastingtarief onder het gemiddelde tarief in de regio Haaglanden

De gemeente streeft naar gemiddeld gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven, met behoud van voorzieningen. De lastendruk per belastingtarief blijft onder het gemiddelde tarief van andere gemeenten in de regio Haaglanden.

De gemeente streeft naar gemiddeld gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven, met behoud van voorzieningen. De lastendruk per belastingtarief blijft onder het gemiddelde tarief van andere gemeenten in de regio Haaglanden.

De gemeente streeft naar gemiddeld gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven, met behoud van voorzieningen. De lastendruk per belastingtarief blijft onder het gemiddelde tarief van andere gemeenten in de regio Haaglanden.

SD 1.7

Structureel en op de lange termijn kostendekkende heffingen en leges door te voeren

Jaarlijks monitoren we de kostendekkendheid van de heffingen en leges

HD2

2. Een veilige gemeente

SD 2.2

Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen

De gemeente wil dat het aantal woninginbraken niet hoger is dan 380 per jaar.

De gemeente streeft naar een maximaal aantal meldingen van jeugdoverlast van 600 per jaar. In de gemeente zijn geen criminele jeugdgroepen.

Inwoners dragen bij aan het bevorderen van de veiligheid in hun eigen wijk. Daartoe ondersteunt de gemeente buurtpreventieteams.

De gemeente wil voorkomen dat mensen radicaliseren, door te interveniëren bij signalen van radicalisering.

De gemeente wil dat ouderen zich veilig voelen en ook veilig zijn binnen de gemeente.

HD3

3. Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

SD 3.1

Een verkeersveilige gemeente

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.

De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.

De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.

SD 3.2

Voldoende parkeergelegenheid

Met het plaatsen van een elektrische laadinfrastructuur, bevorderen van het bezit en gebruik van elektrische voertuigen draagt de gemeente bij aan duurzaam energiegebruik en vermindering van lokale emissies.

Het parkeerbeleid van Leidschendam-Voorburg is erop gericht het parkeren van voertuigen te faciliteren. Om hier invulling aan te geven stelt de gemeente een nieuwe Nota Kaders Parkeerbeleid op, waarin de kaders van het parkeerbeleid zijn uitgewerkt. Om actuele parkeerknelpunten snel aan te kunnen pakken en input te verkrijgen voor het uitvoeringsbeleid wordt gewerkt met parkeerpilots.

SD 3.3

Wonen en werken zijn goed bereikbaar met fiets, auto en/of OV

De gemeente garandeert waar mogelijk de bereikbaarheid binnen de gemeente via het openbaar vervoer. De gemeente doet dit onder andere in regionaal verband mee door middel van een onderzoek naar de haalbaarheid van automatisch vervoer op de zogenoemde 'last mile'.

De gemeente wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidschendam Centrum verbeteren. De gemeente neemt daarom maatregelen om verkeer zoveel mogelijk naar de N14 te leiden en het gebruik van de Vlietbruggen te ontmoedigen.

SD 3.5

Een gezond woon- en leefklimaat

HD4

4. Een economisch vitale gemeente

SD 4.1

Behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid

De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de herontwikkeling van Leidsenhage. Er komt nieuwe winkelruimte bij en de bestaande winkels worden gerenoveerd.

De doelstelling van het project Huygenskwartier Voorburg is meer bezoekers trekken naar het Huygenskwartier Voorburg en het gebied op de kaart zetten.

De gemeente streeft naar een compacte en economisch vitale Meeslouwerpolder. De gemeente is met Provincie Zuid-Holland in gesprek over het toestaan van andere functies naast glastuinbouw. De ontwikkeling van het gebied krijgt vorm via een gezamenlijk opgestelde gebiedsagenda en samenwerkingsmodel.

SD 4.3

Een levendige leefomgeving met passende voorzieningen en activiteiten

De gemeente realiseert  aanlegplaatsen  (met subsidie van de Provincie) op een  unieke locatie aan de trekvliet bij landgoed Park Hoekenburg met onder de grond het archeologische monument Forum Hadriani. Dit draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om de geschiedenis van deze bijzondere plek beter zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar te maken.

Investeren in de lokale, regionale en provinciale groenambities voor metropolitaan landschap Duin, Horst en Weide

Goede vindbaarheid en voldoende aanbod van algemene (en integrale) voorzieningen voor jeugd en volwassenen die ondersteuning nodig hebben.

De activiteiten uit het actieplan Recreatie & Toerisme richten zich enerzijds op het realiseren van een compleet aanbod en anderzijds op grotere bekendheid (promotie rond iconen). Vanuit verschillende projecten werkt de gemeente daarnaast aan recreatieve routes en voorzieningen (zie ook taakveld 5.7).

Het evenementenbeleid is onderdeel van de Economische agenda en richt zich op de stimulering van de lokale economie, promotie van de gemeente en het bijdragen aan een aantrekkelijke woonomgeving.

De economische agenda loopt tot en met 2020. De Economische agenda is de kapstok voor alle activiteiten die bijdragen aan economie in de brede zin van het woord, inclusief kunst en cultuur, expats, recreatie en evenementen. Hieronder vallen ook reeds opgestelde beleidsvisies, zoals de cultuurvisie en de detailhandelsvisie.  De economische agenda geeft een overzicht van de prioriteiten die voortkomen uit deze visies en activiteiten. Deze prioriteiten worden samen met ondernemers verder uitgewerkt.

SD 4.5

Goed beschermd en beleefbaar erfgoed

Behouden van cultureel erfgoed Leidschendam-Voorburg. De cultuurvisie wordt uitgevoerd en het erfgoedpodium wordt opgericht.

Stimuleren bekendheid cultureel erfgoed Leidschendam-Voorburg.

SD 4.6

Geen afname groene ruimte in bebouwd gebied

HD5

5. Een groene, duurzame woongemeente

SD 3.5

Gezond woon- en leefklimaat

Het 'omgekeerd inzamelen' wordt vanaf 2017 in een periode van vijf jaar gefaseerd ingevoerd in de gemeente. Papier, GFT en plastic worden huis-aan-huis opgehaald. Voor restafval komen ondergrondse containers in de buurt. Avalex evalueert hoe de invoering verloopt.

De gemeente maakt samen met inwoners en bedrijven Leidschendam-Voorburg duurzamer. De gemeente investeert in een groene, energiezuinige en gezonde leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij investeringen door particulieren en organisaties in duurzaamheid.

Het Water- en Rioleringsplan heeft oog voor de effecten van klimaatverandering. Door berekeningen voor de Bui van de eeuw is er een beeld van het functioneren van de riolering en waterbergingen bij extreme neerslag. En zullen maatregelen genomen worden om schade aan bebouwing te voorkomen.

Het afvoeren van regenwater van wegverhardingen naar sloten en vijvers  kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn. Dit zogenaamde afkoppelen kan het risico op wateroverlast verkleinen terwijl een extra hoeveelheid schoon regenwater  in sloten en vijvers een positief effect kan hebben op de waterkwaliteit.

SD 4.6

Geen afname groene ruimte in bebouwd gebied

Via de uitvoering van het Groenplan wordt de balans tussen groen en bebouwing bewaard.

Het groen en de leefbaarheid in de wijk verbeteren via het  uitvoeren en opstellen van groenbeheerplannen.

SD 5.1

Aantrekkelijke variatie van woningen en woonmilieus voor iedereen

SD 5.2

Duurzaam gebruik van grondstoffen

SD 5.3

Duurzaam energiegebruik

SD 5.4

Duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem

SD 5.5

Aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant en dier

Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2021 ingevoerd. Bij de Kadernota is budget vrijgemaakt voor de voorbereiding op deze landelijke wetgeving. Dit gebeurt op basis van een programmaplan.

De gemeente wil slagvaardig inspelen op de toename van het aantal ruimtelijke initiatieven en de kansen die dit biedt. Dit draagt bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus en behoud van groene ruimte in bebouwd gebied.

De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de ontwikkelvisie voor Klein Plaspoelpolder. Na de voorbereidingen in 2017 wordt in 2018 verder gewerkt aan de planvorming en zal worden gestart met de sloop en het bouwrijp maken in een aantal deelplannen.

De gemeente gaat samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo ongeveer 300 sociale huurwoningen bouwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden van de locaties. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, statushouders en studenten.

De ontwikkelstrategie voor Vlietvoorde draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen en een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.

De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de transformatie van de CBS-locatie. Het grootste leegstaande kantoorpand van Nederland transformeert komende jaren in een moderne, duurzame woonbuurt.

HD6

6. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

SD 6.1

Meer jeugd groeit op in een veilige omgeving

In de wijken bouwen aan een veilige en betrokken leefomgeving om het opvoedkundige klimaat te versterken

Laagdrempelige ondersteuning bieden bij opgroeien en opvoeden en actief in te zetten op preventie van problemen door uitvoering van het preventiekader jeugd.

Vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen waarmee problemen vroegtijdig worden opgepakt.

Een effectief hulpaanbod waarbij het probleemoplossend vermogen wordt versterkt en kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een gezinssituatie (bij de ouder(s)/opvoeders). Er wordt o.a. ingezet op praktijkondersteuners bij huisartsen en er vindt in 2019 een nieuwe aanbesteding plaats voor de jeugdhulp voor 2019 en verder.

SD 6.2

Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden

Een aantrekkelijk, modern en samenhangend aanbod van kunst, cultuur en media

Basisvaardigheden bevorderen (lezen, schrijven, rekenen, mediawijsheid) met een toereikend ondersteuningsaanbod. De (hervorming van de) bibliotheek vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Ervoor zorgen dat het ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden voor iedereen toegankelijk is.De cultuurvisie ligt hieraan ten grondslag.

SD 6.3

Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau

Thuis zitten, verzuim en voortijdig schoolverlaten vroegtijdig signaleren en zoveel mogelijk voorkomen (onderdeel preventiekader jeugd)

Een duurzame leeromgeving, zoveel mogelijk passend bij de behoeften van leerlingen en onderwijspersoneel.

Beter samenwerken met partners om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er wordt o.a. uitvoering gegeven aan het preventiekader jeugd en de effecten van de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang wordt gemonitord.

Een doorgaande leerlijn bevorderen van voorschoolse voorzieningen naar het onderwijs en tussen onderwijsinstanties.

SD 6.4

Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt

Jongeren te ondersteunen in de stap van school naar werk door een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Jeugd kansen te bieden op de arbeidsmarkt door werkplekken te genereren en mogelijkheden te creëren om ervaring op te doen.

SD 6.5

Meer inwoners met een gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is van positieve invloed op de fysieke en psychische gesteldheid van mensen. Hierdoor zullen zij minder vaak een beroep hoeven doen op maatschappelijke ondersteuning.

Het optimaal inrichten en gebruiken van de openbare ruimte en van sportfaciliteiten.Het actieplan sport & bewegen wordt uitgevoerd en er worden verbetervoorstellen gedaan naar aanleiding van de inventarisatie sportparken. In 2018 wordt een turnhal opgeleverd.

Het stimuleren van maatschappelijke en groene initiatieven die een gezonde leefstijl bevorderen.

Het versterken van de kennis en de inzet van maatschappelijke partners om de gezonde leefstijl te bevorderen.

Het formuleren en uitvoeren van maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen en gezondheidsbedreigingen tegengaan. Leidschendam-Voorburg is JOGG- gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht).

Het formuleren en uitvoeren van maatregelen die een gezonde leefstijl bevorderen en gezondheidsbedreigingen tegengaan. Hieraan wordt uitvoering gegeven middels het preventiekader jeugd en via de GGD.

HD7

7. Inwoners kunnen zo lang mogelijk regie over eigen leven houden en zelfstandig functioneren

SD 7.1

Meer mensen redden zich zonder individuele ondersteuning van de gemeente

Activiteiten richten op vroegtijdig signaleren en voorkomen dat inwoners individuele ondersteuning nodig hebben (Transformeren voorliggend veld)

Zelfregie stimuleren en zorgen dat inwoners (jeugd en volwassen) elkaar ontmoeten, van elkaar leren en zich voor elkaar inzetten.Hiertoe wordt de nieuwe invulling van wijkmanagement geëvalueerd en de hervorming van de bibliotheek wordt uitgewerkt.

Mantelzorgers in staat stellen hun rol uit te voeren door draagkracht te versterken, zorg te verlichten en hen met anderen te verbinden (Transformatie voorliggend veld)

Het netwerk van informele zorg stimuleren en faciliteren (Transformatie voorliggend veld).

Goede vindbaarheid en voldoende aanbod van algemene (en integrale) voorzieningen voor jeugd en volwassen die ondersteuning nodig hebben (Transformeren voorliggend veld).

Laagdrempelige (onafhankelijke) cliëntondersteuning blijven bieden waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.Hierbij hoort de verdere ontwikkeling van het Sociaal Servicepunt (SSP).

SD 7.2

Meer Inwoners kunnen zich financieel goed redden

Inwoners die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, een (gemeentelijke) ondersteunende voorziening op maat verstrekken. Hiervoor wordt o.a. het in 2017 opgestelde beleid 'Schoolspullenpas' uitgevoerd.Naar aanleiding van armoedeonderzoeken, de sociale conferentie en landelijke ontwikkelingen wordt ook gekeken naar het aanscherpen van het minimabeleid zodat de middelen effectief besteed worden aan de doelgroep.

Vroegtijdig te signaleren of inwoners financiële ondersteuning nodig hebben en deze ondersteuning te bieden.

Zorg dragen voor goede informatie over inkomensregelingen en een goede bewegwijzering naar organisaties zodat het bereik van voorzieningen toeneemt.

SD 7.3

Meer inwoners zijn aan het werk, bij voorkeur op een reguliere plek

Met persoonsgerichte ondersteuning uitstroom uit de uitkering bevorderen (bij voorkeur naar regulier werk) en instroom in de uitkering te voorkomen voor alle mensen met arbeidspotentieel. In 2018 wordt uitvoering gegeven aan geactualiseerd re-integratie- en participatiebeleid. Ook is er focus op de begeleiding van statushouders richting werk.

Werkgevers stimuleren mensen (met een afstand tot de arbeidsmarkt) in dienst te nemen.Hiervoor wordt ingezet op het realiseren van lokale werkplekken bij maatschappelijke organisatie of reguliere werkgevers voor de doelgroep met een wsw-indicatie en nieuw beschut werk. Daarnaast de toekomstscenario van de WSW geïmplementeerd.

Daar waar (betaalde) arbeid op een reguliere werkplek (nog) niet tot de mogelijkheden behoort een passend alternatief bieden, zodat meer inwoners actief zijn en zich ontwikkelen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in persoonlijk contact met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en verbinding gelegd met voorzieningen in het voorliggend veld.

SD 7.4

Meer mensen zijn in staat (begeleid en langer) zelfstandig te wonen

 Inwoners informeren over ontwikkelingen en mogelijkheden rond wonen, zorg en welzijn via het actieprogramma Langer Zelfstandig Wonen (LZW)

Stimuleren dat er voldoende passende woningen en woonvormen beschikbaar zijn via het actieprogramma Langer Zelfstandig Wonen (LZW)

Passende woningen gericht toe te wijzen aan specifieke doelgroepen via het actieprogramma Langer Zelfstandig Wonen (LZW)

De doorstroom in de huursector naar een geschikte woning bevorderen via het actieprogramma Langer Zelfstandig Wonen (LZW)

SD 7.5

Meer mensen zijn maatschappelijk zelfredzaam

Inwoners in de eigen omgeving mee laten doen met (innovatieve) dagbesteding.Hiervoor wordt verbinding gelegd met voorzieningen in het voorliggend veld.

Zorgen voor individuele maatwerkvoorzieningen voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij huishouding en vervoer. In 2018 wordt het aanbod van huishoudelijke ondersteuning doorontwikkeld.

Zorgen voor individuele maatwerkvoorzieningen voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij huishouden en vervoer. In 2018 wordt leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed.

HD8

8. Leidschendam-Voorburg is een solidaire en inclusieve gemeente

SD 8.1

Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, de buurt en/of de gemeente

De inbreng van inwoners en professionals beleidsmatig verankeren waardoor deze bij het opstellen van beleid wordt meegenomen (onderdeel transformatie voorliggend veld)

Het ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven.In 2018 wordt de nieuw invulling van wijkmanagement geëvalueerd en het strategisch actieplan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen wordt uitgevoerd.

Het versterken van de sociale cohesie door inwoners met elkaar in contact te brengen en een aanbod beschikbaar te stellen ter bevordering van kennis en vaardigheden van vrijwilligers. Het sociaal servicepunt  wordt verder ontwikkeld en de transformatie van het voorliggende veld start in 2018.

SD 8.2

Er is ruimte voor verschillen

SD 8.3

Minder inwoners ervaren belemmeringen mee te doen in de samenleving

Het bevorderen van de participatie van minderheden en inwoners met een beperking. Het programma Langer Zelfstandig Wonen wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid van statushouders bevorderd.

HD9

9. Inwoners die hulp  nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd

SD 9.1

Een snelle, klantvriendelijke toeleiding naar de juiste hulp

Duidelijke communicatie over de route naar zorg en ondersteuning.

Deskundige en efficiënte dienstverlening door de professionals van de toegang.

Gemeentelijke regie op de sociale gebiedsnetwerken en proactieve samenwerking met de eerste- en tweedelijnszorgpartners.

SD 9.2

Effectieve ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar nodig

Daar waar nodig zorg in het gedwongen kader van de Jeugdzorg snel en daadkrachtig inzetten, maar dit waar mogelijk te voorkomen en niet langer in te zetten dan nodig.

Signalen van crisis, zorg of overlast vroegtijdig oppakken en escalatie van problemen voorkomen

Het bieden van een vangnet zonder gaten voor inwoners met complexe problematiek

De continuïteit van zorg en ondersteuning bevorderen, met telkens een goede afweging tussen lichte en zware zorg. Waarbij een passend zorgaanbod voor jongvolwassenen wordt gerealiseerd.

Ontschotten en resultaatgericht werken, waar mogelijk volgens de principes van 'één huishouden, één plan, één regisseur'. In 2018 wordt de jeugdhulp voor 2019 en verder aanbesteed.

SD 9.3

Kwalitatief goede en rechtmatige hulp

Afspraken maken met gecontracteerde aanbieders over kwaliteitseisen. In 2018 wordt de jeugdhulp voor 2019 en verder aanbesteed.

Afspraken maken met gecontracteerde aanbieders over kwaliteitseisen. In 2018 wordt de jeugdhulp voor 2019 en verder aanbesteed.