Jaarstukken 2018

Incidentele baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt, waarin per programma de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd.

Incidentele lasten

Begroting 2018

Realisatie 2018

Toelichting

T0 Bestuur en Ondersteuning

Applicaties en automatisering (incidenteel)

130

130

diverse inhuur en applicatiekosten

Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken

50

14

account en advieskosten

Gegevensmanagement (incidenteel)

150

188

externe inhuurkosten

Programmadirecteur

110

110

salariskosten

4e wethouder

70

70

salariskosten

Transformatieregisseur Sociaal domein

85

85

Inhuurkosten

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

SPP (vitalisering personeelsbestand)

300

205

externe inhuurkosten

Nieuwe huisstijl

100

-

Omgevingswet (budget voor raad)

10

-

Woononderzoek

-

98

incidentele uitgaven woononderzoek (zie ook inkomsten)

Storting in voorziening dubieuze debiteuren

-

114

incidentele dotatie aan de voorziening

T1 Veiligheid

Veiligheid ouderen

15

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

T2 Programma Verkeer en Vervoer

Uitvoering VVP-projecten (UVP)

295

185

diverse geleverde goederen en diensten

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

Parkeren

60

23

parkeerdrukmeting

VvE Damplein

50

104

gemeentelijke bijdrage

Financiering bus 47

15

15

VRI-project

135

70

aansluitkosten

T3 Economie

Programma Huygenskwartier

136

141

advies- en publicatiekosten

Accountmanager bedrijven

95

94

Inhuurkosten

Centrummanager

150

122

Inhuurkosten

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

Ontwikkelen Damplein/Damlaan

130

53

aankleding en onderhoud Damcentrum

Bevordering aanleg galsvezelnet

40

33

onderzoekskosten

T4 Onderwijs

Tijdelijke huur O.Nassaustraat

103

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

-

LED-verlichting

110

95

Installatiekosten

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Integrale aanpak overgewicht

35

35

Sportstimulering

47

47

Inhuurkosten

Binnen- en buitenkunstcollectie

11

11

Meerjarenplan DHW

40

62

Inhuur- en uitvoeringskosten

Handgeld Nieuw Beleid

14

13

Gebiedsvisie/Groen zone Heuvelweg

150

173

herinrichtingskosten

Inrichting Zijdepark

165

79

Inrichtingskosten groen

Snippergroen

240

63

advies- en inhuurkosten

T6 Programma Sociaal Domein

Burgerintiatieven

50

-

Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram

50

50

Transformatie dienstverlening sociaal domein

450

450

advies-/inhuurkosten

Versterken aanpak dementie

70

140

subsidie

LHBT beleid

70

47

informatie/training/subsidie

Preventief Jeugdbeleid

150

116

advies-/inhuurkosten

Jeugdwerkgelegenheid

200

200

advies-/inhuurkosten

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

Reintegratie statushouders

100

100

Inhuurkosten

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

150

116

subsidie

Sociaal servicepunt

69

95

externe inhuurkosten

ESF-subsidie

200

72

externe inhuurkosten

T7 Volksgezondheid en Milieu

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

Sanering spoorweglawaai Laan van NOI

810

749

Tegenover deze saneringskosten staat voor eenzelfde bedrag een ontvangen subsidie (zie bij incindentel baten)

T8 VHROSV

Implementatie omgevingswet

1.212

1.214

externe inhuur- en inrichtingskosten

Extra budget ruimtelijke initiatieven

150

18

advies en inhuurkosten ruimtelijke initiatieven

Stadsherstel Leidschendam

50

9

advieskosten

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

Bouw/woonrijpmaken Mall of the Netherlands

1.601

471

De gemeente voert in opdracht van de projectontwikkelaar werkzaamheden uit in de openbare ruimte om de realisatie van de Mall of the Netherlands mogelijk te maken.

Voorziening plankostenverhaal KPP (facilitair)

-

291

Voorziening voor verwachte tekorten op plankostenverhaal gebied Klein Plaspoelpolder

Stedelijke vernieuwing

91

84

grondaankoop voor extra parkeerplaatsen

Tijdelijke uitbreiding bouwtoezicht

92

48

externe inhuurkosten

Bestemmingsplannen

250

217

externe inhuurkosten

Sociale woningbouw

35

14

Advies- en communicatiekosten

Voorziening KPP

334

334

Storting in verliesvoorziening

Voorziening Rijnlandlaan

556

243

Storting in verliesvoorziening, deze is 3 ton lager dan begroot o.b.v. de 1e herziening 2019

Woonboten Starrevaart

150

166

Verplaatsings en verwijderingskosten woonboten

Incidentele baten

Begroting 2018

Realisatie 2018

Toelichting

T0 Bestuur en Ondersteuning

Beheer en exploitatie vastgoed

54

97

gebruiksvergoeding Herenstraat 42

Woononderzoek

-

80

Bijdragen van derder in kosten onderzoek

Renteopbrengst kort geld

40

49

incidentele rente-opbrengsten

Incidentele baten

54

75

diverse belastingafrekeningen

Uitgeleend personeel

-

90

Detacheringsvergoeding

T2 Programma Verkeer en Vervoer

VRI-project

135

70

Bijdrage MRDH

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Snippergroen

400

393

verkoopopbrengsten

T6 Programma Sociaal Domein

ESF-subsidie

200

100

subsidie

T7 Volksgezondheid en Milieu

Avalex resultaat 2017

204

204

In 2018 is het rekeningresultaat van Avalex uitgekeerd.

Huuropbr. Nieuwe Havenstraat 3

-

36

Ivm aanvullend onderzoek irt de extra oeververbinding, bleek verhuur nog mogelijk in 2018, terwijl dit niet meer voorzien was.

Sanering spoorweglawaai Laan van NOI

810

749

Tegenover deze subsidie staat eenzelfde bedrag aan incidentele saneringskosten (zie incidentele lasten)

Duurzame energie

176

176

Bijdragen van derden

T8 VHROSV

Stedelijke vernieuwing

185

-

Grondverkoop Het Huis wordt in 2019 gerealiseerd

Ruimtelijke intiatieven (inkomsten)

150

-

Bouwrijp maken Leidsenhage

1.601

471

De gemeente voert in opdracht van de projectontwikkelaar werkzaamheden uit in de openbare ruimte om de realisatie van de Mall of the Netherlands mogelijk te maken. De kosten hiervan worden door de ontwikkelaar aan de gemeente vergoed

Voorziening Klein Plaspoelpolder

-

3.398

Vrijval van de verliesvoorziening voor deze grondexploitatie o.b.v. de 1e herziening 2019

Voorziening Vlietvoorde

1.652

1.683

Vrijval van een deel van de gevormde verliesvoorziening ivm actualisatie grex-resultaat o.b.v. 1e herziening 2019

Woonboten Starrevaart

130

153

bijdrage verplaatsingskosten woonboten

Verkoop onroerend goed

208

208

Opbrengst erfpacht en verkoop gemeentelijk onroerend goed

Incidentele verrekeningen met reserves

Begroting 2018

Realisatie 2018

Toelichting

Stortingen in reserves

Algemene reserve vrij besteedbaar

2.335

2.358

Betreft met name de vrijval van een deel van de verliesvoorziening Vlietvoorde en de provinciale bijdrage onderhoud N447.

Algemene reserve bufferfunctie

-

833

Om deze reserve op het peil van 1x de risico's te brengen is een aanvullend bedrag gestort.

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

700

700

Betreft de incidentele storting in de reserve Stompwijk t.b.v. de dekking van de toekomstige afschrijvingslasten

Reserve dekking afschrijvingslasten

4.233

-

Omdat het project de Rietvink in 2019 definitief wordt afgerond en afgesloten (ipv in 2018) heeft de geraamde storting in de reserve dekking afschrijvingslasten niet plaatsgevonden.

Reserve Stedelijke vernieuwing

185

-

Betreft de geraamde grondopbrengst van de verkoop Dobbelaan 10, welke niet in 2018 heeft plaatsgevonden

Onttrekkingen aan reserves

Voeding van de reserve bufferfunctie

-

833

Overbrengen van gelden naar reserve bufferfunctie ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar

Incidenteel nieuw beleid

875

875

De reserve is volgens besluitvorming vrijgevallen

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

217

78

Betreft de rentelasten tijdens de bouw van het project bereikbaar Stompwijk

Reserve incidentele kosten 2016-2018

803

803

De reserve is volgens besluitvorming vrijgevallen

Algemene Reserve Vrij besteedbaar

5.648

3.789

Betreft met name mutaties in de verliesvoorzieningen van Rijnlandlaan en KPP, de dekking van het nadelig begrotingssaldo en diverse incidentele uitgaven in 2018

Reserve Stedelijke vernieuwing

406

155

De uitgaven m.b.t. de projecten Het Huis, de Heuvel en aanlegplaatsen de Vliet.

Reserve Rietvink

4.287

22

Betreft alleen de rentelasten tijdens de bouw, omdat project in 2019 wordt afgesloten i.p.v. 2018.

bedragen x € 1.000

ga terug