Jaarstukken 2018

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft de provincie Zuid-Holland met elke Zuid-Hollandse gemeente een bestuursovereenkomst over het interbestuurlijk toezicht gesloten. Uit deze overeenkomst volgt dat gemeenten voor het eerst bij de jaarrekening 2013 een eigen “Staat van Gemeenten" hebben opgesteld. Elke gemeente heeft door middel van kleuren een eigen oordeel gegeven over de staat van de domeinen financiën, ruimtelijke ordening, omgevingswet, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting van vergunninghouders.

Betekenis kleuren:

GROEN

Reeds gerealiseerd 

ORANJE

Is nog niet gerealiseerd, maar realisatie is in 2019 mogelijk

ROOD

Wordt niet gerealiseerd

1. Financiën

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

ORANJE

De Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft op basis van de begroting 2019 vanaf 2022 een structureel en reëel begrotingsevenwicht. In de jaren t/m 2021 is er vooralsnog geen sprake van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja

2. Ruimtelijke ordening

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte).

GROEN

De gemeente heeft voor het gehele grondgebied één of meer structuurvisies vastgesteld, waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. Ook heeft de gemeente voor het gehele grondgebied één of meer bestemmingsplannen en/of beheers-verordeningen vastgesteld. Deze bestemmingsplannen en/of beheers-verordeningen zijn actueel, dat wil zeggen minder dan tien jaar oud.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

3. OMGEVINGSRECHT (VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU, BOUWEN EN WONEN)

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoerings-programma en een evaluatie vastgesteld. En deze documenten zijn met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.

ORANJE

De gemeente beschikt over een (Toezicht en) Handhavingsbeleidsplan, dat een looptijd heeft tot en met 2019. Dit beleidsplan is ook kenbaar gemaakt aan de provincie. Begin vorig jaar is er een aanvang gemaakt met het opstellen van een opdracht voor het schrijven van een integraal VTH-beleid.
We verwachten het VTH-beleid in 2019 vastgesteld te hebben.

Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

De gemeente heeft ook een tijdig vastgesteld handhavingsuitvoeringsprogramma en handhavingsjaarverslag, maar heeft verzuimd dit kenbaar te maken aan de provincie.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

4. MONUMENTENZORG

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten. Dit is een gecombineerde welstands- en monumentencommissie.

Deze commissie is deskundig op het gebied van de monumentenzorg (betreffende bouwhistorie,  architectuur-historie, restauratie en landschap/stedenbouw).

GROEN

De gemeente beschikt over een erfgoedcommissie bestaande uit twee leden van Stichting Dorp, Stad en Land, een architect en een restauratie-architect/erfgoedspecialist. Bij inhoudelijke vraagstukken waarvoor in de huidige commissie onvoldoende kennis aanwezig is, wordt een beroep gedaan op expertise bij Dorp, Stad en Land. Een van de leden heeft bovendien zitting in de Q-teams van grote ruimtelijke plannen zoals Duivenvoordecorridor.

Bij de vergadering is ook een erfgoedambtenaar aanwezig.

Het college heeft een derde commissielid benoemd. Hierdoor voldoet de gemeente aan de richtlijn van de VNG. Dit nieuwe commissielid heeft ervaring met herbestemming en monumenten. 

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

5. ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

GROEN

De gemeente is bezig met het uitfaseren van ons huidige DMS Verseon en de implementatie van het zaaksysteem Exxellence Suite. De gemeente heeft informatiebeveiligingsbeleid en doet jaarlijkse onderzoek naar de KPI’s. Dit maakt vormt gezamenlijk het kwaliteitssysteem van de gemeente. Er wordt een beheerregeling informatiebeheer opgesteld. Daarnaast is de gemeente voornemens gebruik te maken van het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO).

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

6. HUISVESTING VERBLIJFSGERECHTIGDEN / VERGUNNINGHOUDER

Rood / oranje / groen

TOELICHTING

Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

GROEN

Door een tekort aan passende sociale huurwoningen en de koppeling van grote gezinnen aan Gemeente Leidschendam-Voorburg lukte het in 2018 nog niet om een goede match te maken tussen woning en de doelgroep. Samen met de corporaties zijn acties in gang gezet om de situatie te verbeteren. Inmiddels is ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beeld dat we naar verwachting in juli 2019 gaan voorlopen op de taakstelling.

Gevraagde informatie

Stand van zaken

1. Voorsprong per 1 januari 2018:

8 personen

2. Fase interventieladder op 1 januari 2018:

taakstelling gerealiseerd

3. Taakstelling eerste halfjaar 2018:

56 personen

4. In 1e halfjaar 2018 gehuisveste vergunninghouders:

44 personen

5. Achterstand per 1 juli 2018:

4 personen

6. Fase interventieladder op 1 juli 2018:

Signaleren

7. Taakstelling tweede halfjaar 2018:

48 personen

8. In 2e halfjaar 2018 gehuisveste vergunninghouders:

30 personen

9. Achterstand per 31 december 2018

22 personen

10. Fase interventieladder op 31 december 2018:

afspraken maken

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

ga terug