Jaarstukken 2018

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Nr.

Taakveldnaam

Lasten

Baten

Saldo

T01

Bestuur

3.256

240

-3.016

T02

Burgerzaken

3.523

1.548

-1.975

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.525

1.843

318

T04

Overhead

30.464

658

-29.806

T05

Treasury

130

4.983

4.853

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

101.852

101.852

T08

Overige baten en lasten

189

75

-114

T09

Vennootschapsbelasting

0

0

0

T010

Mutaties reserves

3.941

7.609

3.668

T011

Resultaat rekening van baten en lasten

0

0

0

T061

OZB Woningen

313

8.278

7.965

T062

OZB Niet-woningen

87

2.620

2.532

T063

Parkeerbelasting

62

229

167

T064

Belastingen overig

432

786

354

T11

Crisisbeheersing en brandweer

5.573

0

-5.573

T12

Openbare orde en veiligheid

1.890

25

-1.865

T21

Verkeer en Vervoer

6.975

1.583

-5.392

T22

Parkeren

427

37

-390

T23

Recreatieve havens

30

1

-29

T25

Openbaar vervoer

30

0

-30

T31

Economische ontwikkeling

552

29

-523

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

1.340

1.170

-169

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

291

80

-212

T34

Economische promotie

643

180

-463

T41

Openbaar basisonderwijs

55

0

-55

T42

Onderwijshuisvesting

3.637

32

-3.605

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.701

1.092

-2.608

T51

Sportbeleid en activering

593

0

-593

T52

Sportaccommodaties

4.458

1.449

-3.009

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

648

102

-546

T54

Musea

612

55

-556

T55

Cultureel erfgoed

252

0

-252

T56

Media

2.045

279

-1.765

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.992

507

-5.485

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

8.861

1.304

-7.557

T62

Wijkteams

2.771

58

-2.713

T63

Inkomensregelingen

36.150

29.561

-6.589

T64

Begeleide participatie

3.622

59

-3.563

T65

Arbeidsparticipatie

4.824

554

-4.270

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.763

51

-1.711

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

8.958

1.001

-7.957

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

17.495

0

-17.495

T681

Geëscaleerde zorg 18+

470

1

-470

T682

Geëscaleerde zorg 18-

2.013

0

-2.013

T71

Volksgezondheid

2.370

0

-2.370

T72

Riolering

3.839

5.512

1.673

T73

Afval

8.724

11.781

3.056

T74

Milieubeheer

3.372

1.029

-2.342

T75

Begraafplaatsen en crematoria

862

1.000

139

T81

Ruimtelijke ordening

3.898

399

-3.499

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

4.372

8.876

4.504

T83

Wonen en bouwen

3.250

1.437

-1.813

Bedragen x € 1.000

ga terug