Jaarstukken 2018

7. Volksgezondheid en milieu

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Volksgezondheid en milieu

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

Volksgezondheid

2.403

-35

2.368

2.370

-3

Riolering

3.456

350

3.807

3.839

-33

Afval

8.164

625

8.789

8.724

65

Milieubeheer

2.086

1.364

3.450

3.372

78

Begraafplaatsen en crematoria

796

43

839

862

-23

Baten

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

Riolering

5.210

303

5.513

5.512

-1

Afval

11.091

628

11.719

11.781

62

Milieubeheer

20

966

986

1.029

43

Begraafplaatsen en crematoria

1.081

9

1.089

1.000

-89

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën

Het saldo van lasten en baten binnen het programma Volksgezondheid en milieu is in totaal € 99.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.


Afval (€ 127.000 voordeel)
Binnen het taakveld Afval worden de onder- en overschrijdingen op de exploitatiebudgetten die onderdeel zijn van de tariefberekening van de afvalstoffenheffing, verrekend met de voorziening afval en leiden daarom niet tot een resultaat voor de jaarrekening. De afwijkingen die onderdeel uitmaken van de tariefberekening van de afvalstoffenheffing hebben betrekking op de gemeentelijke projectkosten omgekeerd inzamelen. Op de gemeentelijke projectkosten omgekeerd inzamelen is sprake van een onderschrijding op de lasten. Dit wordt veroorzaakt doordat het project omgekeerd inzamelen is getemporiseerd. De baten zijn hoger dan geraamd, deze hogere baten worden onder andere veroorzaakt door hogere afvalstoffenheffing.

Milieubeheer (€ 121.000 voordeel)
De onderschrijding op dit taakveld wordt zowel veroorzaakt door hogere baten als lagere lasten. De hogere baten worden o.a. veroorzaakt door subsidieontvangsten, voor bodemonderzoek & -sanering en duurzaamheid die niet begroot waren. Daarnaast is er een kleine onderschrijding op de stimuleringsregeling duurzame maatregelen als gevolg van een lagere vaststelling van de diverse subsidies dan de oorspronkelijke verlening.

Begraafplaatsen en crematoria (€ 112.000 nadeel)
De overschrijding op dit taakveld is voornamelijk veroorzaakt door lagere verkoopaantallen van graven en  het afkopen van het onderhoudsrecht door de rechthebbenden in het verleden.