Jaarstukken 2018

Vennootschapsbelasting

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Vennootschapsbelasting

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën

Er zijn op het taakveld vennootschapsbelasting geen lasten begroot en gerealiseerd.