Jaarstukken 2018

0. Bestuur en Ondersteuning

0.1 Bestuur

Tot dit taakveld behoren de facilitering van het college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, de ondersteuning van de raad en griffie, de regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, de lokale rekenkamer, de lokale ombudsfunctie en de accountantscontrole.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, griffie, de regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, de lokale rekenkamer, de lokale ombudsfunctie zijn gefaciliteerd en ondersteund.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt

Verbonden partij(en)

Wat heeft het gekost?

Bestuur

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting
na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

3.287

-340

2.947

3.256

-309

Baten

0

0

0

240

240

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen: de vergoedingen voor raad- en commissieleden, de salarissen en wachtgelden van (voormalige) collegeleden, de kosten van de griffie en de accountantskosten voor de controle van de jaarrekening.