Jaarstukken 2018

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

8.1 Ruimtelijke ordening

Een goed ingerichte omgeving draagt bij aan de aantrekkelijkheid van en de leefbaarheid in de gemeente. Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waaronder de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het voorbereiden en vaststellen van ruimtelijke plannen en het grondbeleid. De gemeente voert conform haar grondbeleid geen actieve grondpolitiek. Als de situatie erom vraagt pakt de gemeente wel een actieve rol in het verwerven en verkopen van grond ten gunste van ruimtelijke ontwikkeling. Dit is het geval bij de projecten Vlietvoorde en Klein Plaspoelpolder. De Wro gaat straks in op de Omgevingswet. De gemeente bereidt zich voor op deze stelselwijziging.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De gemeente heeft in 2018 meer dan 20 ruimtelijke plannen onder handen gehad. Er zijn 7 ontwerp ruimtelijke plannen gepubliceerd en 9 ruimtelijke plannen vastgesteld. In 2018 zijn 8 ruimtelijke plannen onherroepelijk geworden. Daarnaast heeft de gemeente 9 planschadeverzoeken behandeld.
In verband met hoge aantallen oneigenlijk grondgebruik treedt de gemeente hier actief tegen op. De gemeente wil rechtsgelijkheid creëren en verjaring en verlies van eigendom voorkomen. De gemeente stelt inwoners in de gelegenheid om de oneigenlijk gebruikte stukken 'snippergroen' te kopen, te huren of eventueel te ontruimen. Inmiddels is bijna 90% van de dossiers in de wijk Essesteijn afgerond. Ook is een start gemaakt met het regelen van snippergroen in andere wijken. Ook in deze wijken kunnen inwoners de oneigenlijk in gebruik genomen grond te kopen, huren of eventueel ontruimen.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Omgevingswet

Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2021 ingevoerd. Bij de Kadernota is budget vrijgemaakt voor de voorbereiding op deze landelijke wetgeving. Dit gebeurt op basis van een programmaplan.

Extra budget ruimtelijke initiatieven

De gemeente wil slagvaardig inspelen op de toename van het aantal ruimtelijke initiatieven en de kansen die dit biedt. Dit draagt bij aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus en behoud van groene ruimte in bebouwd gebied.

Toelichting per speerpunt

Omgevingswet

De uitvoering van het programmaplan voor de implementatie van de Omgevingswet ligt op schema, en is conform planning. Er is in 2018 ten opzichte van het vastgestelde programmaplan een project toegevoegd: Omgevingsplan. Het project dat in 2018 is gestart, is gericht op het samenvoegen van alle bestemmingsplannen tot in één omgevingsplan per 1-1-2021.

Extra budget ruimtelijke initiatieven

Door de aantrekkende economie neemt het aantal ruimtelijke initiatieven nog steeds toe, terwijl er ook een groot aantal initiatieven in behandeling is. In 2017 waren er 102 initiatieven die om nader advies vroegen omdat ze niet binnen bestaande regels pasten. In 2018 waren het er 172. Om alle initiatieven te kunnen behandelen (wat wettelijk verplicht is) is uitbreiding van capaciteit nodig. Kostenverhaal wordt hier zo goed mogelijk voor ingezet, maar niet alle werkzaamheden kunnen door kostenverhaal worden gedekt. Er is daarom nog steeds sprake van vertraging in de behandeling van initiatieven.

Verbonden partij(en)

Wat heeft het gekost?

Ruimtelijke ordening

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting
na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

3.630

732

4.362

3.898

464

Baten

703

7

710

399

-311

Bedragen x € 1.000

De lasten hebben betrekking op de implementatie van de Omgevingswet, kapitaallasten voor de Rietvink, kostenverhaal en structurele activiteiten zoals het herzien van bestemmingsplannen en beleidsadvisering op het gebied van ruimtelijk en grondbeleid. De baten betreffen de inkomsten uit kostenverhaal. De kosten bij kostenverhaal worden pas gemaakt als er afspraken zijn gemaakt in een intentie- en/of anterieure overeenkomst over de verdeling van de kosten en de baten op basis van de plankostenscan. Een deel van de kosten die de gemeente moet maken, vallen buiten de mogelijkheden van kostenverhaal. Hierdoor is kostenverhaal ook een van de lasten.