Jaarstukken 2018

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

Ook de activiteiten op het gebied van gemeentelijke grondexploitaties dragen bij aan de aantrekkelijkheid van en de leefbaarheid in de gemeente. Dit taakveld omvat de gemeentelijke grondexploitaties Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder (eind 2017 gestart), Rijnlandlaan (begin 2018 gestart) en de grondpositie Damcentrum, inclusief bijbehorende baten en lasten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

De gemeente werkt aan een prettig verblijfsgebied in Klein Plaspoelpolder. Er is in 2018 gestart met de bouw van woningen op de voormalige Billitonlocatie. De ontwikkelaar heeft in 2018 ook de naastgelegen strook grond kunnen kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de ontwikkeling van een andere deellocatie is in 2018 een intentieovereenkomst gesloten, maar ook weer ontbonden vanwege een verandering van eigenaren. Als er meer duidelijkheid is over het onderzoek naar de bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum en Leidschendam Zuid, wordt het project weer opgepakt.
Voor de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan is in 2018 een aangepast stedenbouwkundig plan besproken en vastgesteld. Een omgevingsvergunning voor de woningbouw is aangevraagd. Omwonenden hebben zich aangemeld om mee te denken over de inrichting van het openbaar gebied.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Ontwikkeling Vlietvoorde (voorheen Nieuwe Duivenvoordecorridor)

De ontwikkelstrategie voor Vlietvoorde draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, een aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen en een aantrekkelijk groen en recreatief buitengebied.

Toelichting per speerpunt

Ontwikkeling Vlietvoorde (voorheen Nieuwe Duivenvoordecorridor)

In 2018 heeft de raad de aangepaste Ruimtelijke uitnodiging vastgesteld, die richting geeft aan de ontwikkeling van de deelgebieden Noorthey, Schakelstuk en Vlietvoorde Zuid door marktpartijen, binnen een vastgestelde hoofdstructuur. Voor de deelgebieden Bosrand en Vlietvoorde Noord, Oost en Zuid zijn marktpartijen gecontracteeerd en is de ontwikkeling gestart.

Verbonden partij(en)

VOF Leidschendam-Centrum

Doelstelling

Samen met een ontwikkelingscombinatie geeft de gemeente uitvoering aan de grondexploitatie van de VOF en daarmee aan de herstructurering van Leidschendam Centrum.

Ontwikkelingen

Eind 2018 is de bouwkavel Molenpad geleverd aan SJB. De bouw start in 2019. In maart 2019 zal besluitvorming in de raad plaatsvinden over de herijkte parkeerbalans en over het al dan niet realiseren van een parkeergarage onder bouwplan Leytsche hof. Besluitvorming over parkeren onder het bouwplan Rijnlandstraat-noord volgt later. De verwachting is dat eind 2020 alle kavels zijn uitgegeven, waarna de VOF kan worden opgeheven.

Wat heeft het gekost?

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting
na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

6.719

-299

6.419

4.372

2.047

Baten

6.719

462

7.181

8.876

1.695

Bedragen x € 1.000

De lasten hangen samen met de grondexploitaties Vlietvoorde, Klein Plaspoelpolder en Rijnlandlaan en de grondpositie Damcentrum. De gerealiseerde lasten en baten worden doorbelast naar de balanspost "Onderhanden werken, voorraad gronden".  Dit betekent dat in totaal de baten gelijk zijn aan de lasten. Een uitzondering geldt voor het opvangen van verliezen door een voorziening te vormen. Verwacht werd dat in 2018 per saldo € 761.000 vrij zou vallen uit verliesvoorzieningen. In werkelijkheid was dit € 4.504.000.