Jaarstukken 2018

0. Bestuur en Ondersteuning

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Programma Bestuur en Ondersteuning

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting
na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

Bestuur

3.287

-340

2.947

3.256

-309

Burgerzaken

3.576

19

3.595

3.523

73

Beheer overige gebouwen en gronden

1.402

18

1.420

1.525

-105

Parkeerbelasting

62

0

62

62

0

Baten

Bestuur

0

0

0

240

240

Burgerzaken

1.521

0

1.521

1.548

27

Beheer overige gebouwen en gronden

1.713

116

1.829

1.843

14

Parkeerbelasting

194

0

194

229

35

Mutaties reserves

Stortingen

5.005

2.499

7.503

3.941

3.562

Onttrekkingen

10.140

3.084

13.224

7.609

-5.615

Bedragen x € 1.000

Toelichting Financiën

Het saldo van baten en lasten (exclusief mutaties reserves) binnen het programma bestuur en ondersteuning is in totaal € 26.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Aan de lastenkant is de verklaring binnen de onderstaande taakvelden te vinden.

Taakveld bestuur (€ 309.000 nadeel)
De uitgaven zijn hoger dan geraamd vooral als gevolg van hogere kosten door de doorbetaling van een waardeoverdracht van pensioenrechten van een voormalig wethouder (zie ook de toelichting hierop bij de baten), en hoger dan geraamde salariskosten.

Taakveld Burgerzaken (€ 73.000 voordeel)
De uitgaven zijn lager dan geraamd omdat er een verzameling van relatief kleine posten binnen het taakveld voordeliger zijn uitgevallen.

Taakveld beheer overige gebouwen en gronden (€ 105.000 nadeel)
De lasten binnen dit taakveld vallen hoger uit doordat de kosten van het uitbesteed onderhoud van gebouwen en installaties hoger zijn uitgevallen. Deze overschrijding is op hoofdlijnen veroorzaakt door het aanpassen van het klimaatsysteem in de Waterlelie. Om te voldoen aan de wettelijke normen was aanpassing van het klimaatsysteem een noodzaak.

Aan de batenkant is de verklaring binnen de volgende taakvelden te vinden.

Taakveld bestuur (€ 240.000 voordeel)
De baten zijn hoger dan geraamd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van hogere inkomsten door de doorbetaling van een waardeoverdracht van pensioenrechten van een voormalig wethouder (zie lasten) en een aantal kleinere posten.

Taakveld Parkeren (€ 35.000 voordeel)
Er is in 2018 een pilot gehouden met een extra blauwe zone voor Voorburg West. Dit heeft geleid tot een voordeel ten opzichte van de geraamde opbrengsten.


Mutaties in reserves

Stortingen in reserves (€ 3.562.000 voordeel)
Er is minder in de reserves gestort dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de fasering van het project de Rietvink . De onttrekking aan de reserve de Rietvink van € 4,3 mln. zou namelijk gebruikt worden voor een storting in de reserve dekking afschrijvingslasten om de toekomstige afschrijvingslasten van deze investering te kunnen dekken. Nu (als gevolg van de fasering) de onttrekking aan de reserve de Rietvink niet in 2018 plaatsvindt, maar naar verwachting eerst in 2019, schuift ook de storting in de reserve dekking afschrijvingslasten door naar 2019.

Daar staat een niet begrote storting in de algemene reserve met bufferfunctie van € 833.000 tegenover. Deze storting is nodig voor de dekking van de gestegen omvang van de risico's zoals genoemd in de paragraaf weerstandsvermogen.

Onttrekkingen aan de reserves (€ 5.615.000 nadeel)
Er is minder aan de reserves onttrokken dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de fasering van het project de Rietvink. Hierdoor is de geraamde onttrekking van € 4.3 mln. niet in 2018 gedaan, maar zal deze naar verwachting in 2019 plaatsvinden.

Daarnaast zijn in de begroting diverse onttrekkingen aan de reserves opgenomen (ter dekking van verwachte uitgaven) op diverse projecten, zoals o.a. The Mall of the Netherlands, de Heuvel, Venestraat, het Huis en de aanlegplaatsen aan de vliet. Omdat op deze projecten in 2018 geen of lagere uitgaven zijn gedaan dan begroot, zijn ook de onttrekkingen aan de reserves lager dan begroot.

Daar staat een niet begrote onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar van € 833.000 tegenover. Deze onttrekking hangt samen met de omvang van de algemene reserve met bufferfunctie voor de dekking van de in de paragraaf weerstandsvermogen genoemde risico's.

Over het totale taakveld mutaties reserves ontstaat hierdoor een nadeel.