Jaarstukken 2018

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

VHROSV

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

Ruimtelijke ordening

3.630

732

4.362

3.898

464

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

6.719

-299

6.419

4.372

2.047

Wonen en bouwen

3.039

359

3.398

3.250

148

Baten

Ruimtelijke ordening

703

7

710

399

-311

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

6.719

462

7.181

8.876

1.695

Wonen en bouwen

1.468

149

1.616

1.437

-179

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën

Ruimtelijke ordening (€ 153.000 voordeel)
Het begrote plankostenverhaal is ruim € 420.000 achtergebleven bij de raming. Ook de lasten die daarmee samenhangen zijn lager dan begroot. Voorts is er minder aan planschades uitgekeerd en zijn minder werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van beleidsadvisering planschade en herziening bestemmingsplannen. Daar staat tegenover dat in 2018 een voorziening van € 291.000 is gevormd voor de verwachte verliezen op plankostenverhaal Klein Plaspoelpolder. Het vormen van de voorziening was niet begroot.

Grondexploitatie (€ 3.742.000 voordeel)
De raad heeft in januari 2019 de 2e herziening 2018 van de grondexploitaties Klein Plaspoelpolder en Rijnlandlaan vastgesteld. Uit deze herziening volgt een vrijval van de voorziening Klein Plaspoelpolder van € 3.415.000 omdat deze voorziening samenhing met tekorten op plankostenverhaal en niet op de actieve grondexploitatie. Deze vrijval kon niet in de begroting 2018 worden verwerkt omdat na afloop van het kalenderjaar de begroting niet meer mag worden gewijzigd.

Uit de 2e herziening 2018 van de grondexploitatie Rijnlandlaan volgt dat het verwachte verlies € 311.000 lager is dan begroot omdat gebleken is dat de kosten van openbare voorzieningen buiten het grondexploitatiegebied en de kosten van de grond voor de school en de aanleg van het schoolplein van het Veurs College abusievelijk in de kostencalculatie waren opgenomen. Het verwachte verlies is dus lager dan begroot. Ook voor deze aanpassing kon de begroting niet meer aangepast worden.

De 1e herziening 2019 van de grondexploitaties is ook in de jaarrekening 2018 opgenomen. De financiële gevolgen van deze herziening zijn beperkt, per saldo € 16.000 voordelig voor de 3 grondexploitaties.

Bouwen en Wonen (€ 31.000 nadeel)
Gepland was om in 2018 de grond aan de Dobbelaan 10 te verkopen. Dit is in 2018 niet gerealiseerd waardoor de baten € 185.000 achterblijven op de begroting. Verkoop zal in 2019 plaatsvinden, de omgevingsvergunning voor de bouw is in januari 2019 verleend.

De begrote extra capaciteit voor toezicht op bouwprojecten bleek minder nodig te zijn omdat de bouwontwikkeling langzamer verliep dan verwacht.