Jaarstukken 2018

8. Bouwen en wonen (VHROSV)

8.3 Wonen en bouwen

Ook gebieds- en locatieontwikkeling en sturing op de woningvoorraad en huisvesting dragen bij aan de aantrekkelijkheid van en de leefbaarheid in de gemeente. Binnen het taakveld vallen woningbouw, woningverbetering en -renovatie, woonruimteverdeling en -vergunningen, stedelijke vernieuwing, de omgevingsvergunning (leges), bouwtoezicht, de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Binnen dit beleidsterrein monitoren we de woningbouw in de gemeente met oog op voldoende woningen van voldoende kwaliteit en variatie, aansluitend op de huidige bevolkingssamenstelling en de toekomstige woningvraag. Wij letten in het bijzonder op betaalbaarheid, duurzaamheid en wonen & zorg.


Ter uitvoering van de woonvisie wordt gewerkt met een kansenkaart woon- en leefomgeving en een toetsingskader, waarmee beter gestuurd kan worden op de ontwikkeling van de gewenste woonmilieus. Samen met partijen in het veld worden inwoners bewust gemaakt van de gevolgen van langer zelfstandig wonen en worden er nieuwe oplossingen gezocht op het grensvlak van wonen en zorg.


In het projectenboek, zie: http://projectenboek.leidschendam-voorburg.nl/
, is de stand van zaken van de lopende projecten en programma's opgenomen. Daarnaast wordt gerapporteerd over de externe ruimtelijke initiatieven in de gemeente. Het projectenboek wordt vier keer per jaar opgesteld en na instemming van het college gepubliceerd op de gemeentelijke site. Twee keer wordt het projectenboek  aan de raad aangeboden als onderdeel van de eerste en tweede tussentijdse rapportage.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het aantal bouw- en verbouwplannen in de gemeente neemt fors toe. Er kwamen in 2018 ruim 500 vergunningaanvragen op het gebied van verbouwen en aanbouwen. Dit loopt gelijk op met het aantal sloopmeldingen. Voor dakkapellen kwamen bijna 100 aanvragen binnen. Het aantal aanvragen waarbij nader advies over de bestemming nodig was steeg met 69% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor 20 locaties zijn nadere afspraken formeel vastgelegd in een overeenkomst, tegen 10 in 2017.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Transformatie Klein Plaspoelpolder

De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de ontwikkelvisie voor Klein Plaspoelpolder. Na de voorbereidingen in 2017 wordt in 2018 verder gewerkt aan de planvorming en zal worden gestart met de sloop en het bouwrijp maken in een aantal deelplannen.

300 sociale huurwoningen

De gemeente gaat samen met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest op de locaties Rijnlandlaan, De Star en Overgoo ongeveer 300 sociale huurwoningen bouwen. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden van de locaties. De nieuwe woningen zijn bedoeld voor starters, senioren, statushouders en studenten.

Transformatie CBS-locatie

De gemeente werkt vanuit haar publiekrechtelijke rol zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van de transformatie van de CBS-locatie. Het grootste leegstaande kantoorpand van Nederland transformeert komende jaren in een moderne, duurzame woonbuurt.

Toelichting per speerpunt

Transformatie Klein Plaspoelpolder

De gemeente werkt aan een prettig verblijfsgebied in Klein Plaspoelpolder. Er is in 2018 gestart met de bouw van woningen op de voormalige Bilitonlocatie. De ontwikkelaar heeft in 2018 ook de naastgelegen strook grond kunnen kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. De ontwikkeling van de andere deellocaties in Klein Plaspoelpolder wacht op een besluit over de resultaten van het onderzoek naar de bereikbaarheid en doorstroming in Damcentrum en Leidschendam Zuid.
Daarnaast is in 2017 de ontwikkeling van het gebied ondergebracht in een grondexploitatie. Bij de paragraaf Grondbeleid wordt hier nader over gerapporteerd.

300 sociale huurwoningen

Voor de locatie Rijnlandlaan is op 1 augustus 2018 een aanvraag omgevingsvergunning (1ste fase WABO) voor de realisatie van 48 appartementen ingediend. Het ontwerpbesluit over deze omgevingsvergunning is op 8 november 2018 ter inzage gelegd. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Eerste kwartaal 2019 zal naar verwachting de aanvraag omgevingsvergunning 2de fase worden ingediend.
Voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op de locatie De Star is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten met de woningbouwcorporaties WoonInvest en Vidomes en de Ontwikkelcombinatie Schoutvest Beheer BV. Naar verwachting zal eind 1ste kwartaal 2019 duidelijkheid zijn over de haalbaarheid van woningbouw (sociaal en vrije sector) op deze locatie. Voor wat betreft de sociale woningbouw wordt uitgegaan van het in de businesscase sociale woningbouw genoemde aantal sociale woningen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de geluidsoverlast van het verkeer op de A4, (mogelijk) geluidsoverlast vanaf het bedrijventerrein en goede bereikbaarheid van de locatie.
Voor het project Overgoo is met ontwikkelaar Impact Vastgoed BV een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van een herontwikkeling van het gebied met een mix van wonen en werken te onderzoeken.

Transformatie CBS-locatie

Op 10 juli 2018 is het bestemmingsplan Park070 door de raad vastgesteld. Hiertegen is geen beroep ingediend. Op 27 juli 2018 is de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan ingediend. Deze is op 14 november 2018 (onder voorwaarden) verleend.
Na afronding van de laatste sloopwerkzaamheden zal naar verwachting in 1ste helftl 2019 gestart worden met de bouwwerkzaamheden voor de realisatie van de 229 woningen van het plan.

Verbonden partij(en)

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Doelstelling

De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten.

Ontwikkelingen

In 2018 verliep de termijn van het lopende beleidsplan met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hetzelfde gold voor het regionaal risicoprofiel. In dat kader zijn deze beide plannen geactualiseerd. Aansluitend zijn deze plannen, na consultatie van de raden, in 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).Met het project grootschalige geweldsincidenten bereidt brandweer Haaglanden zich voor op verstoringen in de openbare orde, één van de prioritaire risico’s uit het regionaal risicoprofiel. Als onderdeel daarvan is in 2018 is invulling gegeven aan het opleiden en oefenen van het personeel in het kader van contra terrorisme en openbare orde verstoring. Eén en ander ten behoeve van de verdere inbedding daarvan in de organisatie. In het verlengde van het programma voor risicobeheersing is vanuit de VRH in 2018 wederom invulling gegeven aan de beïnvloeding van brandveilig gedrag en het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot brandveiligheid. De brandweer richt zich daarbij op de doelgroepen ouderen en verminderd zelfredzamen in het kader van brandveilig leven.

Wat heeft het gekost?

Wonen en bouwen

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting
na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

3.039

359

3.398

3.250

148

Baten

1.468

149

1.616

1.437

-179

Bedragen x € 1.000

De baten betreffen legesopbrengsten (voor o.a. omgevingsvergunningen), verhaal kosten bestuursdwang en basisregistraties. De lasten hangen hiermee samen.