Jaarstukken 2018

0. Bestuur en Ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen. Het gaat hier concreet om het beheer, de verhuur en instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente Leidschendam-Voorburg (al dan niet tijdelijk) in bezit heeft. Als concrete voorbeelden kunnen worden genoemd: woningen, bedrijfsgebouwen, de brede school De Waterlelie, inkomsten van de benzineverkooppunten, snippergroen, erfpachten en opstalrechten.

Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Het beheer, de verhuur en instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente Leidschendam-Voorburg in bezit heeft, is binnen de daarvoor geldende kaders uitgevoerd.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Gemeentelijke vastgoed

De gemeente zet haar grond- en vastgoedposities in om duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling te stimuleren. Elk jaar stelt zij een actueel overzicht op van te verkopen panden.

Toelichting per speerpunt

Gemeentelijke vastgoed

Het Statusoverzicht gebouwen en gronden en de Afstootlijst is op 28 augustus 2018 door het College vastgesteld. Het College informeert de Raad hierover.

Verbonden partij(en)

Wat heeft het gekost?

Beheer overige gebouwen en gronden

Primitieve begroting
2018

Begrotings-
wijzigingen
2018

Begroting
na wijziging
2018

Realisatie
2018

Verschil
2018

Lasten

1.402

18

1.420

1.525

-105

Baten

1.713

116

1.829

1.843

14

Bedragen x € 1.000

De baten betreffen huur (gronden en panden), inkomsten benzineverkooppunten, retributie opstalrechten en canon erfpachten. Bij de lasten gaat het voornamelijk om de zakelijke lasten, premie opstalverzekering, kapitaallasten en het onderhoud.